Verkoop- en leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID


1.1. In deze voorwaarden gelden de volgende definities: “Brink” betekent Brink Towing Systems B.V. en ieder van haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24b BW; “Overeenkomst” betekent de tussen Brink en een Wederpartij te sluiten overeenkomst van koop, alsmede de daarmee verband houdende overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en diensten; “Wederpartij” betekent een contractuele wederpartij van Brink;
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Brink te sluiten Overeenkomsten.
1.3. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.4. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Wederpartij zijn niet op door Brink gesloten koopovereenkomsten van toepassing.


ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN


2.1. Aanbiedingen van Brink, alsmede in catalogi en andere documentatie van Brink opgenomen gegevens zoals prijzen, maten, kleuren en overige specificaties, zijn vrijblijvend en aan wijziging onderhevig, tenzij uit deze documenten het tegendeel blijkt.
2.2. Indien de Wederpartij een aanbieding van Brink niet aanvaardt, dient zij de aanbieding en alle bijbehorende documentatie terstond aan Brink te retourneren.
2.3. Brink is bevoegd de kosten die gemoeid zijn met (het opstellen van) een aanbieding bij de Wederpartij in rekening te brengen, mits Brink de Wederpartij hierover van te voren schriftelijk heeft geïnformeerd.


ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN


3.1. Indien een schriftelijke order door de Wederpartij wordt geplaatst naar aanleiding van een onherroepelijke aanbieding van Brink, dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de order door Brink wordt ontvangen.
3.2. Gaat aan een schriftelijke order van de Wederpartij geen aanbieding van Brink vooraf of volgt een order op een vrijblijvende aanbieding van Brink dan komt de Overeenkomst tot stand indien Brink de order op schriftelijke wijze bevestigt of, bij gebreke van een dergelijke orderbevestiging, indien Brink een aanvang maakt met uitvoering van de Overeenkomst.
3.3. Indien en voor zover de procedure als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel plaatsvindt door middel van EDI (Electronic Data Interchange), per email of fax, worden de EDI-, email- en faxberichten gelijk gesteld aan schriftelijke stukken.
3.4. Indien en voor zover de procedure als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel plaatsvindt door middel van EDI (Electronic Data Interchange), per email of fax, worden de EDI-, email- en faxberichten gelijk gesteld aan schriftelijke stukken.


ARTIKEL 4. PRIJZEN


4.1. De door Brink vermelde prijzen luiden in Euro’s, exclusief BTW en zijn gebaseerd op de in artikel 5 lid 2 omschreven leveringsconditie. In deze prijzen zijn dus geen kosten voor onder meer transport of verzekering van de goederen opgenomen.
4.2. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst, maar voor de levering van de verkochte goederen, één of meer prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen, e.d. stijgen, heeft Brink het recht de prijzen voor de goederen en eventuele bijkomende diensten dienovereenkomstig aan te passen.
4.3. Brink geeft de Wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van de overeenkomstig lid 2 van dit artikel aangepaste prijzen.
4.4. Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de Wederpartij het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van voornoemde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft geen der partijen recht op vergoeding van enigerlei schade


ARTIKEL 5. LEVERING


5.1. Voor de interpretatie van de leveringscondities zijn van toepassing de “Incoterms”, uitgegeven door de ICC (International Chamber
of Commerce) zoals die op het moment van totstandkomen van de Overeenkomst van kracht zijn.
5.2. Levering van de verkochte goederen door Brink geschiedt “ex works”, locatie Brink, tenzij expliciet anders overeengekomen.
5.3. Een overeengekomen levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
5.4. Brink zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs mogelijk is om levering van de verkochte goederen voor of op het overeengekomen tijdstip van levering te realiseren. Zodra Brink kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering voor of op het overeengekomen tijdstip onmogelijk maken, geeft zij hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de Wederpartij onder opgave van de verwachte nieuwe leveringstermijn.
5.5. Indien Brink ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst informatie en/of documentatie van de Wederpartij en/of derden nodig heeft dan wel indien bepaalde formaliteiten vervuld moeten worden, neemt de leveringstermijn eerst een aanvang op het moment dat alle informatie en/of documentatie in het bezit is van Brink en/of alle formaliteiten zijn vervuld.
5.6. Brink is bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen.
5.7. De Wederpartij is verplicht de door Brink verkochte goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen. Indien de Wederpartij de door Brink verkochte goederen niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt, verkeert zij ter zake deze verplichting automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Het risico van de verkochte goederen gaat van Brink over op de Wederpartij op het moment dat de Wederpartij in verzuim geraakt. Brink zal de verkochte goederen gedurende een redelijke termijn gerekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim geraakt voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan en verzekeren.

 
ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD


6.1. De door Brink aan de Wederpartij geleverde goederen blijven het eigendom van Brink, en de Wederpartij houdt deze goederen voor Brink, totdat de Wederpartij aan alle navolgende verplichtingen uit alle met
Brink gesloten overeenkomsten heeft voldaan:
(a) haar verplichtingen met betrekking tot de geleverde of te leveren goederen;
(b) haar verplichtingen met betrekking tot de krachtens de Overeenkomst(en) door Brink verrichte of te verrichten diensten;
(c) vorderingen van Brink wegens het door de Wederpartij tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of andere overeenkomsten.
6.2. Het is de Wederpartij niet toegestaan door Brink aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins in strijd met het eigendomsvoorbehoud te beschikken anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
6.3. Op afgeleverde goederen die door betaling in eigendom op de Wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de Wederpartij bevinden, behoudt Brink zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid voor vorderingen die Brink uit welken hoofde dan ook op de Wederpartij mocht hebben.
6.4. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst is zij van rechtswege in verzuim en is Brink - onverminderd het bepaalde in artikel 14 - zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag of gedeelte van een dag dat zij nalaat aan deze verplichting te voldoen.

 

ARTIKEL 7. BETALING


7.1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling ~door de Wederpartij te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de daartoe aangewezen bankrekening van Brink.
7.2. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.3. Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij ter zake van haar betalingsverplichting van rechtswege in verzuim zonder dat van de zijde van Brink enigerlei ingebrekestelling is vereist en is zij gehouden tot betaling van de wettelijke handelsrente plus 2% over het verschuldigde bedrag vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim geraakt.
7.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Brink moet maken tot verhaal van haar vordering(en) op de Wederpartij, zijn geheel voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van EUR 250,-. Indien Brink aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren voor het verhaal van haar vordering(en) op de Wederpartij, is de Wederpartij verplicht die hogere kosten aan Brink te voldoen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn ook door de Wederpartij aan Brink verschuldigd als slechts een enkele aanmaning door of namens Brink is verstuurd.
7.5. Brink heeft het recht om in door haar te bepalen gevallen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij uit de Overeenkomst:
(a) zaken uitsluitend onder rembours te leveren;
(b) gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen;
(c) te verlangen dat de Wederpartij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Brink acceptabele kredietinstelling of een andere door Brink te bepalen zekerheid.
7.6. De in verband met het bepaalde in lid 5 van dit artikel door Brink te maken kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
7.7. Het is de Wederpartij niet toegestaan vorderingen die zij heeft op Brink uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen van Brink op haar en/of de nakoming van haar verplichtingen jegens Brink uit welke hoofde dan ook op te schorten.


ARTIKEL 8. HULPMIDDELEN8.1. Door Brink aan de Wederpartij ter beschikking gestelde begrotingen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, specificaties en andere bescheiden, alsmede alle modellen, mallen, matrijzen, stempels, gereedschappen en overige hulpmiddelen die Brink gebruikt bij de uitvoering van de
Overeenkomst, inclusief de hulpmiddelen die speciaal ten behoeve van de levering aan de Wederpartij door Brink worden aangeschaft of vervaardigd, blijven te allen tijde eigendom van Brink.
8.2. De Wederpartij is verplicht bescheiden en hulpmiddelen die door Brink aan haar ter beschikking zijn gesteld voor haar rekening:
(a) te merken als herkenbaar eigendom van Brink;
(b) in goede staat te houden;
(c) te verzekeren tegen alle risico’s zolang zij ten aanzien van die hulpmiddelen als houdster optreedt;
(d) op eerste verzoek aan Brink ter beschikking te stellen.
8.3. Het is de Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brink verboden voornoemde bescheiden en hulpmiddelen teverveelvoudigen, na te maken, aan derden ter inzage te geven of ter hand te stellen of ze anderszins door of ten behoeve van derden te (doen) gebruiken of al dan niet tot zekerheid aan derden over te dragen.


ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN


Brink is gerechtigd voor om voor de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst één of meer derden in te schakelen.


ARTIKEL 10. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM


10.1. Indien de Wederpartij een bepaalde constructie, materiaalsoort of werkwijze heeft voorgeschreven, zal de Wederpartij Brink vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake het gebruik van een zodanige constructie, materiaalsoort of werkwijze en de schade die Brink hierdoor lijdt te vergoeden.
10.2. De verkoop en levering van goederen door Brink aan de Wederpartij houdt niet in de overdracht van intellectuele en industriële eigendomsrechten die op die goederen rusten of daarmee verband houden. Brink behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de in artikel 8 lid 1 omschrevenbescheiden en hulpmiddelen, alsmede de door haar aan de Wederpartij geleverde goederen voor, ook indien deze goederen in samenwerking met de Wederpartij zijn ontwikkeld. Indien en voor zover de Wederpartij om wat voor reden dan ook gerechtigd is tot vorenbedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten zal zij deze op eerste verzoek van Brink om niet aan Brink overdragen en haar medewerking verlenen aan het verrichten van alle formaliteiten die daarvoor noodzakelijk zijn, waaronder doch niet beperkt tot deondertekening van de daartoe bestemde akte en de inschrijving van deze intellectuele en industriële eigendomsrechten in de daartoe bestemde registers


ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING


11.1. De Wederpartij garandeert dat zij de geheimhouding zal betrachten van bedrijfsinformatie afkomstig van Brink, die op enigerlei wijze ter harer kennis is gekomen of gebracht.
11.2. Indien Brink dan wel de Wederpartij goederen vervaardigt als gevolg van of verband houdend met een gezamenlijke ontwikkeling daarvan door Brink en de Wederpartij, mag de Wederpartij deze goederen niet vervreemden of anderszins aanwenden ten behoeve van derden.

 
ARTIKEL 12. GARANTIE


12.1. Brink garandeert dat de door haar aan de Wederpartij geleverde goederen en onderdelen gedurende een periode van 12 maanden na de levering vrij zijn van gebreken die het directe gevolg zijn van materiaal-, fabricage- en/of constructiefouten.
12.2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de garantie voor zaken die Brink van derden heeft betrokken of door derden heeft laten ontwikkelen en/of vervaardigen qua omvang en duur beperkt tot de garantie die Brink van deze derden heeft verkregen.
12.3. Een beroep op de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie wordt door Brink slechts in behandeling genomen indien dit hetzij binnen 14 dagen na het constateren van het gebrek door de Wederpartij hetzij binnen 14 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs door de Wederpartij ontdekt had kunnen worden, schriftelijk bij Brink is ingediend. Ieder recht van de Wederpartij jegens Brink ter zake van de garantie vervalt, indien de Wederpartij niet binnen deze termijn het beroep op de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie bij Brink op schriftelijke wijze indient.
12.4. Voorts vervallen alle garantieaanspraken van de Wederpartij indien:
(a) deze zonder voorafgaande toestemming van Brink zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen;
(b) er sprake is van onoordeelkundig gebruik en/of gebruik voor andere doeleinden dan de oorspronkelijke, normale bestemming;
(c) de montage- c.q. gebruikershandleiding niet strikt is opgevolgd;
(d) bij montage andere dan de originele (en bijgeleverde) Brinkonderdelen zijn gebruikt;
(e) het gebrek het gevolg is van andere oorzaken dan materiaal, fabricage- en/of constructiefouten;
(f) levering van gebruikte (2e hands) materialen, onderdelen of zaken is overeengekomen;
(g) deze tekort schiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst;

(h) er sprake is van door de Wederpartij verstrekte dan wel voorgeschreven constructies, materialen of werkwijzen;
(i) er sprake is van geen, foutief of onvoldoende onderhoud; - het gebrek een gevolg is van normale slijtage.
12.5. Geringe afwijkingen in maat, kleur, gewicht of getal vormen geen grond voor een beroep op de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie.
12.6. De kosten van reparaties aan de geleverde goederen die de Wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Brink zelf heeft verricht of door derden heeft laten verrichten komen niet voor rekening van Brink.
12.7. Brink is ingevolge haar garantieverplichtingen uit hoofde van lid 1 van dit artikel uitsluitend gehouden tot het voor haar rekening en naar eigen keuze herstellen c.q. vervangen van door haar geleverde goederen of onderdelen daarvan in Nederland. Brink is gerechtigd om bijkomende kosten, zoals o.a. reis-, verblijf- en loonkosten en de kosten van verzending en (de)montage, aan de Wederpartij in rekening te brengen.
12.8. Indien Brink ter voldoening aan haar garantieverplichting als bedoeld in lid 1 van dit artikel goederen of onderdelen daarvan opnieuw levert, worden de vervangen goederen of onderdelen eigendom van Brink op het moment van vervanging.
12.9. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brink. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID


13.1. De aansprakelijkheid van Brink jegens de Wederpartij en/of derden is –ongeacht de rechtsgrond waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd – beperkt op de wijze als in dit artikel bepaald.
13.2. Brink is uitsluitend aansprakelijk voor door de Wederpartij en/of derden geleden schade indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de Overeenkomst.
13.3. Brink is jegens de Wederpartij en/of derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei vorm van indirecte schade, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) het derven van winsten of inkomsten, het lijden van verlies inclusief productieverlies, kosten van stilstand of vertraging, boetes of kortingen en alle betalingen aan derden.
13.4. De aansprakelijkheid van Brink is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekeraar van Brink in het betreffende geval uitkering
doet. Indien de verzekeraar van Brink in enig geval geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Brink beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op de levering van goederen waarop de aansprakelijkheid van Brink is gebaseerd.
13.5. Brink is op geen enkele wijze aansprakelijk wegens de levering van producten aan de Wederpartij die op directe of indirecte wijze verkocht en/of gebruikt worden in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.
13.6. De Wederpartij vrijwaart Brink tegen aanspraken van derden in verband met door Brink aan de Wederpartij geleverde goederen, indien en voor
zover Brink jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, indien deze derde(n) zelf Wederpartij was/waren geweest.
13.7. De Wederpartij zal Brink zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van aanspraken op schadevergoeding zoals omschreven in dit artikel.
13.8. Brink is niet aansprakelijk voor schade die:
(a) het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage van geleverde goederen, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte  gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift;
(b) is ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van geleverde goederen;
(c) is ontstaan door gebruik voor een ander doel dan waartoe de goederen bestemd zijn;
(d) schade die is ontstaan doordat Brink is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste gegevens.
13.9. Elk vorderingsrecht van Wederpartij jegens Brink uit welke hoofde dan ook vervalt na verloop van één jaar nadat de Wederpartij met het
bestaan van dit vorderingsrecht bekend is geworden, tenzij de Wederpartij binnen deze termijn ter zake van dit vorderingsrecht een
gerechtelijke procedure tegen Brink is gestart.
13.10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Brink.


ARTIKEL 14. ONTBINDING


14.1. Onverminderd haar wettelijke rechten en bevoegdheden, heeft Brink het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling of andere formaliteit voor noodzakelijk is en zonder daarmee jegens de Wederpartij schadeplichtig te worden, in de volgende gevallen:
(a) de Wederpartij wordt failliet verklaard, of daartoe wordt een aanvrage gedaan;
(b) de Wederpartij vraagt surseance van betaling aan;
(c) de zeggenschap over de Wederpartij wijzigt;
(d) de Wederpartij beëindigt haar onderneming;
(e) de Wederpartij wordt ontbonden.
14.2. Indien Brink gerechtigd is om de Overeenkomst op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel te beëindigen maar nog niet is overgegaan tot beëindiging is Brink gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Brink jegens de Wederpartij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de overigens Brink aan toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op nakoming op volledige schadevergoeding.
14.3. Alle vorderingen, die Brink in deze gevallen op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

 

ARTIKEL 15. OVERMACHT


15.1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Brink zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Brink afhankelijk is; de omstandigheid dat Brink een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die Brink verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; internetstoringen, computerstoringen; algemene vervoersproblemen en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de Brink ontstaan.
15.2. Brink heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Brink haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Brink opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Brink niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4. Indien Brink bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN


16.1. Op de Overeenkomst tussen Brink en de Wederpartij en alle daarmee verband houdende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag 1980).
16.2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Brink en de Wederpartij of overeenkomsten die daarmee verband houden tussen partijen mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, tenzij de Wederpartij gevestigd is buiten de Europese Unie: alsdan zullen geschillen worden beslechtbij wijze van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te Rotterdam.
16.3. Arbitrage vindt plaats met inachtneming van het volgende:
(a) het scheidsgerecht bestaat uit één arbiter;
(b) arbitrage vindt plaats te Zwolle;
(c) de procedure vindt plaats in de Engelse taal.


ARTIKEL 17. SLOTBEPALINGEN


17.1. Indien en voor zover de Overeenkomst het uitvoeren van installatieen/of montagewerkzaamheden door Brink (mede) omvat zijn op het uitvoeren van deze werkzaamheden - met uitsluiting van deze verkoopvoorwaarden – de Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven (de meest recente versie ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst) van toepassing.
17.2. Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid of verschil in interpretatie en/of uitleg van een vertaalde versie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 05058752.